προσ εβραιουσ 11

1 εστιν δε πιστισ ελπιζομενων υποστασισ, πραγματων ελεγχοσ ου βλεπομενων. 2 εν ταυτη γαρ εμαρτυρηθησαν οι πρεσβυτεροι. 3 πιστει νοουμεν κατηρτισθαι τουσ αιωνασ ρηματι θ̅υ̅, εισ το μη εκ φαινομενων, το βλεπομενον γεγονεναι.

4 πιστει πλειονα θυσιαν, αβελ παρα καιν προσηνεγκεν τω θ̅ω̅, δι ησ εμαρτυρηθη ειναι δικαιοσ, μαρτυρουντοσ επι τοισ δωροισ αυτου του θ̅υ̅, και δι αυτησ, αποθανων ετι λαλει. 5 πιστει ενωχ μετετεθη, του μη ιδειν θανατον, “και ουχ ηυρισκετο, διοτι μετεθηκεν αυτον ο θ̅σ̅”; προ γαρ τησ μεταθεσεωσ, μεμαρτυρηται ευηρεστηκεναι τω θ̅ω̅. 6 χωρισ δε πιστεωσ, αδυνατον ευαρεστησαι; πιστευσαι γαρ δει τον προσερχομενον τω θ̅ω̅ οτι εστιν, και τοισ εκζητουσιν αυτον, μισθαποδοτησ γινεται. 7 πιστει χρηματισθεισ, νωε, περι των μηδεπω βλεπομενων, ευλαβηθεισ, κατεσκευασεν κιβωτον εισ σωτηριαν του οικου αυτου, δι ησ κατεκρινεν τον κοσμον, και τησ κατα πιστιν δικαιοσυνησ, εγενετο κληρονομοσ.

8 πιστει καλουμενοσ, αβρααμ, υπηκουσεν εξελθειν εισ τοπον ον ημελλεν λαμβανειν εισ κληρονομιαν, και εξηλθεν μη επισταμενοσ που ερχεται. 9 πιστει παρωκησεν εισ γην τησ επαγγελιασ ωσ αλλοτριαν, εν σκηναισ κατοικησασ μετα ισαακ και ιακωβ, των συνκληρονομων τησ επαγγελιασ τησ αυτησ; 10 εξεδεχετο γαρ την τουσ θεμελιουσ εχουσαν πολιν, ησ τεχνιτησ και δημιουργοσ ο θ̅σ̅. 11 πιστει και αυτη σαρρα δυναμιν εισ καταβολην σπερματοσ ελαβεν, και παρα καιρον ηλικιασ, επει πιστον ηγησατο τον επαγγειλαμενον. 12 διο και αφ ενοσ εγεννηθησαν, και ταυτα νενεκρωμενου, “καθωσ τα αστρα του ουρανου τω πληθει, και ωσ η αμμοσ, η παρα το χειλοσ τησ θαλασσησ, η αναριθμητοσ”.

13 κατα πιστιν απεθανον ουτοι παντεσ, μη λαβοντεσ τασ επαγγελιασ, αλλα πορρωθεν αυτασ ιδοντεσ και ασπασαμενοι, και ομολογησαντεσ οτι ξενοι και παρεπιδημοι εισιν επι τησ γησ. 14 οι γαρ τοιαυτα λεγοντεσ, εμφανιζουσιν οτι πατριδα επιζητουσιν. 15 και ει μεν εκεινησ μνημονευουσιν αφ ησ εξεβησαν, ειχον αν καιρον ανακαμψαι; 16 νυν δε κρειττονοσ ορεγονται, τουτ εστιν επουρανιου. διο ουκ επαισχυνεται αυτουσ ο θ̅σ̅, θ̅σ̅ επικαλεισθαι αυτων; ητοιμασεν γαρ αυτοισ πολιν.

17 πιστει προσενηνοχεν αβρααμ τον ισαακ πειραζομενοσ, και τον μονογενη προσεφερεν, ο τασ επαγγελιασ αναδεξαμενοσ, 18 προσ ον ελαληθη, οτι “εν ισαακ κληθησεται σοι σπερμα”; 19 λογισαμενοσ οτι και εκ νεκρων εγειρειν δυνατοσ ο θ̅σ̅, οθεν αυτον και εν παραβολη εκομισατο. 20 πιστει και περι μελλοντων, ευλογησεν ισαακ, τον ιακωβ, και τον ησαυ. 21 πιστει ιακωβ, αποθνησκων, εκαστον των υιων ιωσηφ ευλογησεν, και προσεκυνησεν επι το ακρον τησ ραβδου αυτου. 22 πιστει ιωσηφ, τελευτων, περι τησ εξοδου των υιων ισραηλ εμνημονευσεν, και περι των οστεων αυτου ενετειλατο.

23 πιστει μωυσησ, γεννηθεισ, εκρυβη τριμηνον υπο των πατερων αυτου, διοτι ειδον αστειον το παιδιον, και ουκ εφοβηθησαν το διαταγμα του βασιλεωσ. 24 πιστει μωυσησ, μεγασ γενομενοσ, ηρνησατο λεγεσθαι υιοσ θυγατροσ φαραω, 25 μαλλον ελομενοσ συνκακουχεισθαι τω λαω του θ̅υ̅, η προσκαιρον εχειν αμαρτιασ απολαυσιν; 26 μειζονα πλουτον ηγησαμενοσ των αιγυπτου θησαυρων, τον ονειδισμον του χ̅υ̅, απεβλεπεν γαρ εισ την μισθαποδοσιαν. 27 πιστει κατελιπεν αιγυπτον, μη φοβηθεισ τον θυμον του βασιλεωσ; τον γαρ αορατον ωσ ορων, εκαρτερησεν. 28 πιστει πεποιηκεν το πασχα και την προσχυσιν του αιματοσ, ινα μη ο ολοθρευων τα πρωτοτοκα θιγη αυτων.

29 πιστει διεβησαν την ερυθραν θαλασσαν, ωσ δια ξηρασ γησ, ησ πειραν λαβοντεσ, οι αιγυπτιοι κατεποθησαν. 30 πιστει τα τειχη ιερειχω επεσαν, κυκλωθεντα επι επτα ημερασ. 31 πιστει ρααβ η πορνη ου συναπωλετο τοισ απειθησασιν, δεξαμενη τουσ κατασκοπουσ μετ ειρηνησ.

32 και τι ετι λεγω? επιλειψει γαρ με διηγουμενον ο χρονοσ, περι γεδεων, βαρακ, σαμψων, ιεφθαε, δαυειδ τε και σαμουηλ, και των προφητων, 33 οι δια πιστεωσ κατηγωνισαντο βασιλειασ, ειργασαντο δικαιοσυνην, επετυχον επαγγελιων, εφραξαν στοματα λεοντων, 34 εσβεσαν δυναμιν πυροσ, εφυγον στοματα μαχαιρησ, εδυναμωθησαν απο ασθενειασ, εγενηθησαν ισχυροι εν πολεμω, παρεμβολασ εκλιναν αλλοτριων. 35 ελαβον γυναικεσ εξ αναστασεωσ τουσ νεκρουσ αυτων, αλλοι δε ετυμπανισθησαν, ου προσδεξαμενοι την απολυτρωσιν, ινα κρειττονοσ αναστασεωσ τυχωσιν; 36 ετεροι δε εμπαιγμων και μαστιγων πειραν ελαβον, ετι δε δεσμων και φυλακησ. 37 ελιθασθησαν, επρισθησαν, επειρασθησαν, εν φονω μαχαιρησ απεθανον, περιηλθον εν μηλωταισ, εν αιγιοισ δερμασιν, υστερουμενοι, θλιβομενοι, κακουχουμενοι; 38 ων ουκ ην αξιοσ ο κοσμοσ, επι ερημιαισ πλανωμενοι, και ορεσι, και σπηλαιοισ, και ταισ οπαισ τησ γησ. 39 και ουτοι παντεσ μαρτυρηθεντεσ δια τησ πιστεωσ, ουκ εκομισαντο την επαγγελιαν, 40 του θ̅υ̅ περι ημων κρειττον τι προβλεψαμενου, ινα μη χωρισ ημων τελειωθωσιν.