κατα μαθθαιον 4

1 τοτε ο ι̅σ̅ ανηχθη εισ την ερημον υπο του π̅ν̅σ̅ πειρασθηναι υπο του διαβολου. 2 και νηστευσασ ημερασ τεσσερακοντα και νυκτασ τεσσερακοντα, υστερον επεινασεν. 3 και προσελθων, ο πειραζων ειπεν αυτω, “ει υιοσ ει του θ̅υ̅, ειπε ινα οι λιθοι ουτοι αρτοι γενωνται.” 4 ο δε αποκριθεισ ειπεν, “γεγραπται, ‘ουκ επ αρτω μονω ζησεται ο ανθρωποσ, αλλ επι παντι ρηματι εκπορευομενω δια στοματοσ θ̅υ̅.’”

5 τοτε παραλαμβανει αυτον ο διαβολοσ εισ την αγιαν πολιν, και εστησεν αυτον επι το πτερυγιον του ιερου, 6 και λεγει αυτω, “ει υιοσ ει του θ̅υ̅, βαλε σεαυτον κατω; γεγραπται γαρ, οτι ‘τοισ αγγελοισ αυτου εντελειται περι σου’, και, ‘επι χειρων αρουσιν σε, μηποτε προσκοψησ προσ λιθον τον ποδα σου.’” 7 εφη αυτω ο ι̅σ̅, “παλιν γεγραπται, ‘ουκ εκπειρασεισ κ̅ν̅ τον θ̅ν̅ σου.’”

8 παλιν παραλαμβανει αυτον ο διαβολοσ εισ οροσ υψηλον λειαν, και δεικνυσιν αυτω πασασ τασ βασιλειασ του κοσμου και την δοξαν αυτων, 9 και ειπεν αυτω, “ταυτα σοι παντα δωσω, εαν πεσων προσκυνησησ μοι.” 10 τοτε λεγει αυτω ο ι̅σ̅, “υπαγε, σατανα; γεγραπται γαρ, ‘κ̅ν̅ τον θ̅ν̅ σου προσκυνησεισ, και αυτω μονω λατρευσεισ.’” 11 τοτε αφιησιν αυτον ο διαβολοσ, και ιδου, αγγελοι προσηλθον και διηκονουν αυτω.

12 ακουσασ δε οτι ιωαννησ παρεδοθη, ανεχωρησεν εισ την γαλιλαιαν. 13 και καταλιπων την ναζαρα, ελθων κατωκησεν εισ καφαρναουμ, την παραθαλασσιαν εν οριοισ ζαβουλων και νεφθαλειμ; 14 ινα πληρωθη το ρηθεν δια ησαιου του προφητου λεγοντοσ, 15 “γη ζαβουλων και γη νεφθαλειμ, οδον θαλασσησ, περαν του ιορδανου, γαλιλαια των εθνων. 16 ο λαοσ ο καθημενοσ εν σκοτια φωσ ειδεν μεγα, και τοισ καθημενοισ εν χωρα και σκια θανατου, φωσ ανετειλεν αυτοισ.” 17 απο τοτε ηρξατο ο ι̅σ̅ κηρυσσειν και λεγειν, “μετανοειτε, ηγγικεν γαρ η βασιλεια των ουρανων.”

18 περιπατων δε παρα την θαλασσαν τησ γαλιλαιασ, ειδεν δυο αδελφουσ, σιμωνα τον λεγομενον πετρον και ανδρεαν τον αδελφον αυτου, βαλλοντασ αμφιβληστρον εισ την θαλασσαν; ησαν γαρ αλιεισ. 19 και λεγει αυτοισ, “δευτε οπισω μου, και ποιησω υμασ αλιεισ ανθρωπων.” 20 οι δε ευθεωσ αφεντεσ τα δικτυα, ηκολουθησαν αυτω. 21 και προβασ εκειθεν, ειδεν αλλουσ δυο αδελφουσ, ιακωβον τον του ζεβεδαιου και ιωαννην τον αδελφον αυτου, εν τω πλοιω μετα ζεβεδαιου του πατροσ αυτων, καταρτιζοντασ τα δικτυα αυτων; και εκαλεσεν αυτουσ. 22 οι δε ευθεωσ αφεντεσ το πλοιον και τον πατερα αυτων, ηκολουθησαν αυτω.

23 και περιηγεν εν ολη τη γαλιλαια, διδασκων εν ταισ συναγωγαισ αυτων, και κηρυσσων το ευαγγελιον τησ βασιλειασ, και θεραπευων πασαν νοσον και πασαν μαλακιαν εν τω λαω. 24 και απηλθεν η ακοη αυτου εισ ολην την συριαν. και προσηνεγκαν αυτω παντασ τουσ κακωσ, εχοντασ ποικιλαισ νοσοισ, και βασανοισ συνεχομενουσ, και δαιμονιζομενουσ, και σεληνιαζομενουσ, και παραλυτικουσ; και εθεραπευσεν αυτουσ. 25 και ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι απο τησ γαλιλαιασ, και δεκαπολεωσ, και ιεροσολυμων, και ιουδαιασ, και περαν του ιορδανου.