κατα μαθθαιον 1

1 βιβλοσ γενεσεωσ ι̅υ̅ χ̅υ̅, υιου δαυειδ, υιου αβρααμ:

2 αβρααμ εγεννησεν τον ισαακ, ισαακ δε εγεννησεν τον ιακωβ, ιακωβ δε εγεννησεν τον ιουδαν και τουσ αδελφουσ αυτου, 3 ιουδασ δε εγεννησεν τον φαρεσ και τον ζαρα εκ τησ θαμαρ, φαρεσ δε εγεννησεν τον εσρωμ, εσρωμ δε εγεννησεν τον αραμ, 4 αραμ δε εγεννησεν τον αμιναδαβ, αμιναδαβ δε εγεννησεν τον ναασσων, ναασσων δε εγεννησεν τον σαλμων, 5 σαλμων δε εγεννησεν τον βοεσ εκ τησ ραχαβ, βοεσ δε εγεννησεν τον ιωβηδ εκ τησ ρουθ, ιωβηδ δε εγεννησεν τον ιεσσαι, 6 ιεσσαι δε εγεννησεν τον δαυειδ τον βασιλεα.

δαυειδ δε εγεννησεν τον σολομωνα εκ τησ του ουριου, 7 σολομων δε εγεννησεν τον ροβοαμ, ροβοαμ δε εγεννησεν τον αβια, αβια δε εγεννησεν τον ασαφ, 8 ασαφ δε εγεννησεν τον ιωσαφατ, ιωσαφατ δε εγεννησεν τον ιωραμ, ιωραμ δε εγεννησεν τον οζειαν, 9 οζειασ δε εγεννησεν τον ιωαθαμ, ιωαθαμ δε εγεννησεν τον αχαζ, αχαζ δε εγεννησεν τον εζεκιαν, 10 εζεκιασ δε εγεννησεν τον μανασση, μανασσησ δε εγεννησεν τον αμωσ, αμωσ δε εγεννησεν τον ιωσιαν, 11 ιωσιασ δε εγεννησεν τον ιεχονιαν και τουσ αδελφουσ αυτου επι τησ μετοικεσιασ βαβυλωνοσ.

12 μετα δε την μετοικεσιαν βαβυλωνοσ, ιεχονιασ εγεννησεν τον σαλαθιηλ, σαλαθιηλ δε εγεννησεν τον ζοροβαβελ, 13 ζοροβαβελ δε εγεννησεν τον αβιουδ, αβιουδ δε εγεννησεν τον ελιακειμ, ελιακειμ δε εγεννησεν τον αζωρ, 14 αζωρ δε εγεννησεν τον σαδωκ, σαδωκ δε εγεννησεν τον αχειμ, αχειμ δε εγεννησεν τον ελιουδ, 15 ελιουδ δε εγεννησεν τον ελεαζαρ, ελεαζαρ δε εγεννησεν τον μαθθαν, μαθθαν δε εγεννησεν τον ιακωβ, 16 ιακωβ δε εγεννησεν τον ιωσηφ τον ανδρα μαριασ, εξ ησ εγεννηθη ι̅σ̅, ο λεγομενοσ χ̅σ̅.

17 πασαι ουν αι γενεαι απο αβρααμ εωσ δαυειδ γενεαι δεκατεσσαρεσ, και απο δαυειδ εωσ τησ μετοικεσιασ βαβυλωνοσ γενεαι δεκατεσσαρεσ, και απο τησ μετοικεσιασ βαβυλωνοσ εωσ του χ̅υ̅ γενεαι δεκατεσσαρεσ.

18 του δε ι̅υ̅ χ̅υ̅ η γενεσισ ουτωσ ην: μνηστευθεισησ τησ μητροσ αυτου μαριασ τω ιωσηφ, πριν η συνελθειν αυτουσ, ευρεθη εν γαστρι εχουσα εκ π̅ν̅σ̅ αγιου. 19 ιωσηφ δε ο ανηρ αυτησ, δικαιοσ ων και μη θελων αυτην δειγματισαι, εβουληθη λαθρα απολυσαι αυτην. 20 ταυτα δε αυτου ενθυμηθεντοσ, ιδου, αγγελοσ κ̅υ̅ κατ οναρ εφανη αυτω λεγων, “ιωσηφ, υιοσ δαυειδ, μη φοβηθησ παραλαβειν μαριαν την γυναικα σου; το γαρ εν αυτη γεννηθεν εκ π̅ν̅σ̅ εστιν αγιου. 21 τεξεται δε υιον, και καλεσεισ το ονομα αυτου ι̅ν̅; αυτοσ γαρ σωσει τον λαον αυτου απο των αμαρτιων αυτων.” 22 τουτο δε ολον γεγονεν, ινα πληρωθη το ρηθεν υπο κ̅υ̅ δια του προφητου λεγοντοσ, 23 “ιδου, η παρθενοσ εν γαστρι εξει και τεξεται υιον, και καλεσουσιν το ονομα αυτου εμμανουηλ”, ο εστιν μεθερμηνευομενον, “μεθ ημων ο θ̅σ̅”. 24 εγερθεισ δε ο ιωσηφ απο του υπνου, εποιησεν ωσ προσεταξεν αυτω ο αγγελοσ κ̅υ̅, και παρελαβεν την γυναικα αυτου; 25 και ουκ εγινωσκεν αυτην εωσ ου ετεκεν υιον; και εκαλεσεν το ονομα αυτου, ι̅ν̅.