ספרי

הברית החדשה

נעתקים מלשון יון ללשון עברית
על ידי
החכם פראפעסאר פראנץ דעליטש ז"ל

מהדורה שתים עשרה

בשנת תרסא לפ"ק
.1901

סדר
ספרי הברית החדשה

הבשורה על־פי מתי
הבשורה על־פי מרקוס
הבשורה על־פי לוקס
הבשורה על־פי יוחנן
מעשי השליחים
אגרות פולוס השליח
   אל־הרומיים
   הראשונה אל־הקורנתיים
   השנית אל־הקורנתיים
   אל־הגלטיים
   אל־האפסיים
   אל־הפילפיים
   אל־הקולסים
   הראשונה אל־התסלוניקים
   השנית אל־התסלוניקים
   הראשונה אל־טימותיוס
   השנית אל־טימותיוס
   אל־טיטוס
   אל־פילימון
אגרת אל־העברים
אגרת יעקב
האגרת הראשונה לפטרוס השליח
האגרת השנית לפטרוס השליח
האגרת הראשונה ליוחנן השליח
האגרת השנית ליוחנן השליח
האגרת השלישית ליוחנן השליח
אגרת יהודה
חזון יוחנן